Bezpieczeństwo uczniów podczas wyjścia do miejskiej hali sportowej

Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miejskiej hali sportowej, oddalonej od szkoły o ok. 1 km. Dzieci chodzą na salę codziennie w grupach około 24-osobowych pod opieką tylko jednego nauczyciela (bez względu na warunki atmosferyczne i porę roku). Przechodzą przez bardzo ruchliwe i niebezpieczne centrum miasta. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna, czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na organizowanie zajęć w hali sportowej ze względu na bezpieczeństwo dzieci? Jak rozwiązać ten problem, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i fakt, że szkoła nie dysponuje salą gimnastyczną?

Odpowiedź: 

Dyrektor musi zapewnić realizację podstawy programowej oraz bezpieczne warunki jej realizacji. Jeśli szkoła nie posiada sali gimnastycznej a droga do miejskiej sali sportowej w ocenie dyrektora jest niebezpieczna, dyrektor powinien rozważyć, czy wyczerpał wszystkie możliwości poprawy bezpieczeństwa w ramach własnych działań, czy powinien zwrócić się z problemem braku bezpieczeństwa do organu prowadzącego, bowiem to organ prowadzący zapewnia warunki działania szkoły (np. salę sportową), w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki.

Uzasadnienie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. 356) zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane w obiektach sportowych znajdujących się w otoczeniu szkoły (np. korzystanie z hal sportowych). „Warunki i sposób realizacji” zajęć wychowania fizycznego określone w podstawie programowej wskazują na następujące obowiązki szkoły:

 • szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wymagań szczegółowych,
 • wychowanie fizyczne powinno być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym,
 • szczególnie istotne są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również w okresie jesienno-zimowym,
 • szkoła w miarę możliwości powinna zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz kompetencji społecznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Z powyższego wynika, że nie wszystkie zajęcia wychowania fizycznego muszą być zorganizowane w sali sportowej.

Bez wątpienia trzeba zapewnić uczniom bezpieczne przejście ze szkoły do zewnętrznej sali sportowej. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Co może zrobić dyrektor, jeśli uważa, że wyjścia uczniów na miejską salę gimnastyczną są dla nich niebezpieczne?

 • zwiększyć liczbę opiekunów grupy uczniów wychodzących na zajęcia WF poza szkołę, co zapewne będzie wymagało przyznania dodatkowych środków finansowych przez organ prowadzący,
 • zwrócić się do organu prowadzącego z wnioskiem o wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas przemieszczania się uczniów z budynku szkoły do miejsca realizacji zajęć szkolnych (miejska sala sportowa), np. poprzez organizację dowozu uczniów,
 • zmniejszyć liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego w sali sportowej na rzecz zajęć na świeżym powietrzu, w pomieszczeniu zastępczym, na boisku szkolnym, co pozwoli zmniejszyć ewentualne koszty (dodatkowy opiekun, dowóz).

Proponuję zwrócić się z problemem do organu prowadzącego na piśmie.

Dla przypomnienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) – § 2.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. 356).

__

Wanda Pakulniewicz
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here