Decydujesz się na wybór OFE? Zobacz przydatne informacje, które pomogą Ci zrozumieć funkcjonowanie i istotę funduszu emerytalnego.

System emerytalny

Pierwszym krokiem do zrozumienia jak działa i czym jest otwarty fundusz emerytalny, jest zrozumienie obowiązującego systemu emerytalnego.  Emerytury wypłaca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), z bieżących składek emerytalnych, wpłacanych na I i II filar przez pracujące osoby.

Obecnie składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto. W połowie jest opłacona z pieniędzy pracodawcy. Druga połowa jest ściągana przez pracodawcę z pensji pracownika i wpłacana przez niego do ZUS. Ok. 85% wpłaconej składki emerytalnej pozostaje w ZUS (ok. 63% składki jest księgowane na koncie I filaru i ok. 22% na subkoncie  II filaru). Pozostałe ok. 15% składki (czyli 2,92% wynagrodzenia brutto) automatycznie zostaje przypisane do subkonta II filaru, gdzie pozostaje lub jest przekazywane do OFE w zależności jaką decyzję podjęliśmy.

Co to jest otwarty fundusz emerytalny?

OFE (otwarty fundusz emerytalny) jest to prywatna instytucja finansowa, której głównym zadaniem jest efektywne inwestowanie wpłacanych do niej składek. Poprzez inwestycje, głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie, mają przynosić jak największy zysk (stopę zwrotu) swoim członkom. Wypracowane zyski będziemy mogli wykorzystać dopiero, gdy osiągniemy wiek emerytalny.

Fundusz pobiera prowizję w wysokości do 1,75% od kwoty wpłacanej składki, tzw. opłatę manipulacyjną. Dodatkowo, pobierana jest opłata za zarządzanie w wysokości 0,045% w skali miesiąca od wartości posiadanych aktywów netto do 8 mld zł, a za wartość wyższą wg ustalonej tabeli, która znajduje się
w Statucie OFE. Powyżej tej kwoty opłata za zarządzanie proporcjonalnie maleje. Nie jest to wysoki koszt zważywszy na fakt, że nasze środki inwestują specjaliści.

 Na 10 lat przed nabyciem wieku emerytalnego, zgromadzone aktywa są stopniowo przekazywane na subkonto II filaru w ZUS-ie. Działa wówczas tzw. „suwak bezpieczeństwa”, który ma chronić przed ryzykiem inwestycyjnym w przededniu przejścia na emeryturę.

OFE jest zakładane przez PTE (Powszechne Towarzystwo Emerytalne ), który może założyć i prowadzić tylko jeden taki fundusz. Podlega nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) i nie może ogłosić upadłości.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez KNF na stronie knf.gov.pl, na koniec lipca 2017 do 12 OFE należało blisko 16,4 mln członków. Należy pamiętać, że członkostwo w OFE wiąże się z ryzykiem, którego opis znajduje się prospekcie informacyjnym publikowanym przez OFE na stronie internetowej.

Lista funduszy emerytalnych

Obecnie w Polsce funkcjonuje dwanaście Otwartych Funduszy Emerytalnych:

1) MetLife OFE

2) PKO BP Bankowy OFE

3) AXA OFE

4) Nordea OFE

5) OFE PZU „Złota Jesień”

6) OFE Pocztylion

7) Allianz Polska OFE

8) Aviva OFE Aviva BZ WBK

9) Pekao OFE

10) Nationale-Nederlanden OFE

11) AEGON OFE

12) Generali OFE

Wybór OFE?

Rozpoczynając swoją karierę zawodową musimy dokonać wyboru. Czy chcemy by ok. 15% składki emerytalnej zostawić w II filarze w ZUS-ie, czy przekazać do wybranego przez nas OFE. Musimy pamiętać, że na podjęcie decyzji mamy jedynie 4 miesiące od rozpoczęcia swojej pierwszej pracy. Jeśli tego nie uczynimy, to cała składka emerytalna pozostanie w ZUS.

Przy wyborze OFE należy wziąć pod uwagę osiąganą stopą zwrotu
z zarządzanego kapitału. Stopa zwrotu pokaże nam wartość procentową osiągniętego zwrotu (zysku/straty) z wszelkich inwestycji dokonywanych przez dany fundusz w określonym przedziale czasu. Może to być zarówno okres np. 12, 60 czy 120 miesięcy. Ważne, by porównywać wyniki funduszy z tego samego okresu. Musimy również pamiętać, że analizowane przez nas historyczne dane  nie będą gwarantować takich samych wyników w przyszłości. Mogą być zarówno wyższe, jak i niższe. Dla przykładu w I kwartale 2017r , przeciętna stopa zwrotu wyniosła 9,2%.

Przyszłość OFE

W 2016 r. w wyniku dokonanej przez Radę Ministrów analizy obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego,  przedstawiono propozycję zmian przekazanych Sejmowi RP. Zaproponowano w niej możliwość przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji. Mogłyby one w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) zarządzać 75% środków przekazanych z OFE. Pozostałe 25% pieniędzy z OFE zostałoby przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, którym miałby zarządzać Polski Fundusz Rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here